Kategorie
RZAZ

Oferta

Oferta na wykonanie usługi pralniczej

 • Pralnia z barierą higieniczną
 • Wysokiej jakości środki piorące
 • Najwyższa Jakość
 • Niska cena
 • Błyskawiczna obsługa

Oferujemy dodatkowo:

 • transport (na terenie Rudy Śląskiej gratis!)
 • foliowanie
 • drobna reperacja
 • prasowanie

Ceny do negocjacji!

Pracodawco! Jeśli zatrudniasz co najmniej 25 osób
PIORĄC U NAS ZYSKUJESZ OBNIŻENIE OBOWIĄZKOWEJ WPŁATY NA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i zwiększasz szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat powinno zatrudniać 6% osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają tego wskaźnika są zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i różnicy w liczbie pracowników zatrudnionych a zatrudnieniem odpowiadającym osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dzięki współpracy z Rudzkim Zakładem Aktywności Zawodowej istnieje możliwość zmniejszenia tych wpłat poprzez zakup wyrobów i usług RZAZ.

Każde przedsiębiorstwo dokonujące zakupów w RZAZ lub korzystający ze świadczonych przez nas usług może od swojej wpłaty na PFRON odliczyć wartość wystawionej przez Zakład faktury.
Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. Informację o kwocie obniżenia Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej przekazuje Państwu niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. Takie obniżenie stanowi nie tylko duże oszczędności dla przedsiębiorcy, ale dodatkowo wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Jako Zakład Aktywności Zawodowej udzielamy ulg w składkach na PFRON. Oznacza to, że rzeczywisty koszt zakupionych produktów bądź usług będzie znacznie niższy.

Kategorie
Kontakt

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, z siedzibą w 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Kancelaria Adwokacka LEXIM Beata Stasiura.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
– pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@lexim.rsl.pl
– pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. 1-go Maja 339, 41-710 Ruda Śląska.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych, określonych przepisami prawa.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)dostępu do treści swoich danych osobowych;
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)usunięcia swoich danych osobowych;
4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5)przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1)ustawowym,
2)wynikającym z umowy lub
3)warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasz serwis internetowy wykorzystuje tzw. pliki cookies („ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach użytkowników, do zapamiętywania ustawień wybranych przez użytkownika podczas wizyty na stronie np. wielkość czcionki czy kontrast.
Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.
Wyłączenie obsługi plików cookies nie powinno wpłynąć na poprawność działania naszego serwisu.

Kategorie
Kontakt

Kontakt

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

41-711 Ruda Śląska
ul. Główna 11

NIP 641-25-13-870

Regon 241869501

Budynek RZAZ

Telefony:

322420915
Pralnia 883 701 038

Nr Wewnętrzne:
20 – sekretariat
sekretariat@rudzkizaz.pl

22 – kierownik ds. rehabilitacji
rehabilitacja@rudzkizaz.pl

24 – kadry
kadry@rudzkizaz.pl

25 – księgowość
ksiegowosc@rudzkizaz.pl

26 – pralnia

44 – marketing
marketing@rudzkizaz.pl

45 – szwalnia

Kategorie
Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Dokumenty PDF
 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Pleszko.
 • E-mail: marketing@rudzkizaz.pl
 • Telefon: 322445639

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: 41-710 Ruda Śląska
  ul. Główna 11
 • E-mail: sekretariat@rudzkizaz.pl
 • Telefon: 322445639

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku administracji
Dla klientów dostępne są 2 wejścia:
1. Od głównego parkingu – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po pokonaniu kilku metrów znajdują się drugie drzwi otwierane ręcznie, wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
2. od tyłu budynku – szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Sekretariat znajduje się na wprost od wejścia głównego, jest dostępny bez barier architektonicznych.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, brak schody. Do dojście bez barier architektonicznych.
W budynku znajdują się 4 toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik sekretariatu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Cały parking jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność wejścia do budynku pralni i rehabilitacji dostępny jest jedynie dla pracowników Zakładu.

Dostępne są wejścia:
1.Od głównego parkingu – rehabilitacja – rampa podjazdowa z poręczą oraz szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, brak schodów. Do dojście bez barier architektonicznych.
W budynku znajdują się 2 toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku zastosowano pochylnię przy wejściu. Nie znajdują się oraz urządzenia i innych środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Cały parking jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych pod budynkiem administracji.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i pomieszczeń rehabilitacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren rehabilitacji z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
2.Wejścia do Budynku pralni przeznaczone są wyłącznie dla pracowników Działu Usług Pralniczych.

Kategorie
Dostępność

Mapa strony