Kategorie
Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Dokumenty PDF
 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Pleszko.
 • E-mail: marketing@rudzkizaz.pl
 • Telefon: 322445639

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: 41-710 Ruda Śląska
  ul. Główna 11
 • E-mail: sekretariat@rudzkizaz.pl
 • Telefon: 322445639

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku administracji
Dla klientów dostępne są 2 wejścia:
1. Od głównego parkingu – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po pokonaniu kilku metrów znajdują się drugie drzwi otwierane ręcznie, wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
2. od tyłu budynku – szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Sekretariat znajduje się na wprost od wejścia głównego, jest dostępny bez barier architektonicznych.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, brak schody. Do dojście bez barier architektonicznych.
W budynku znajdują się 4 toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik sekretariatu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Cały parking jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność wejścia do budynku pralni i rehabilitacji dostępny jest jedynie dla pracowników Zakładu.

Dostępne są wejścia:
1.Od głównego parkingu – rehabilitacja – rampa podjazdowa z poręczą oraz szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, brak schodów. Do dojście bez barier architektonicznych.
W budynku znajdują się 2 toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku zastosowano pochylnię przy wejściu. Nie znajdują się oraz urządzenia i innych środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Cały parking jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych pod budynkiem administracji.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i pomieszczeń rehabilitacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren rehabilitacji z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
2.Wejścia do Budynku pralni przeznaczone są wyłącznie dla pracowników Działu Usług Pralniczych.

Kategorie
Dostępność

Mapa strony