Kategorie
Kontakt

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, z siedzibą w 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Kancelaria Adwokacka LEXIM Beata Stasiura.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
– pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@lexim.rsl.pl
– pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. 1-go Maja 339, 41-710 Ruda Śląska.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych, określonych przepisami prawa.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)dostępu do treści swoich danych osobowych;
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)usunięcia swoich danych osobowych;
4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5)przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1)ustawowym,
2)wynikającym z umowy lub
3)warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasz serwis internetowy wykorzystuje tzw. pliki cookies („ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach użytkowników, do zapamiętywania ustawień wybranych przez użytkownika podczas wizyty na stronie np. wielkość czcionki czy kontrast.
Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.
Wyłączenie obsługi plików cookies nie powinno wpłynąć na poprawność działania naszego serwisu.

Kategorie
Kontakt

Kontakt

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

41-711 Ruda Śląska
ul. Główna 11

NIP 641-25-13-870

Regon 241869501

Budynek RZAZ

Telefony:

322420915
Pralnia 883 701 038

Nr Wewnętrzne:
20 – sekretariat
sekretariat@rudzkizaz.pl

22 – kierownik ds. rehabilitacji
rehabilitacja@rudzkizaz.pl

24 – kadry
kadry@rudzkizaz.pl

25 – księgowość
ksiegowosc@rudzkizaz.pl

26 – pralnia

44 – marketing
marketing@rudzkizaz.pl

45 – szwalnia

Główna 11, Ruda Śląska, województwo śląskie, Polska

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie w celu ułatwienia przeglądania przez osoby słabowidzące. .

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie w celu ułatwienia przeglądania przez osoby słabowidzące.

Zamknij